Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | "Othello" 22.2.2011