Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | Vaganova Ballet Academy II 18.6.2009