Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | "Snow White" - Rehearsal 5.9.2011