Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | "Viva Navarra" 25.10.2012