Stanislav Belyaevsky PHOTOGRAPHY | Rehearsal 3.3.2010